پخش فیلم

پخش کننده خوب سُراغ داری؟ !

سوال رایجی که اکثر فیلمسازان فیلم کوتاه بعد از اتمام پروژه از هم می پرسند. پخش کننده خوب کسی ست که شناخت خوبی از جشنواره ها و بازارهای فیلم کوتاه داشته باشد، فرصت ها را خوب بشناسد. منظم و با استراتژی پیش برود و فیلم را در درستترین زمان، در بهترین موقعیت درخشان کند.

فیلم کوتاه برای ادامه و موفقیت مستمر، نیازمند بازگشت سرمایه فیلمسازان است و این امر جز در سایه پخش فیلم درست و حساب شده میسر نخواهد شد.

کاکوفیلم با تجربه های متعدد در این زمینه، به کمک افراد متخصص، تلاش می کند تا نظامی تعریف کند که فیلم به بهترین شکل ارائه، پخش و دیده شود.

  • 1- ثبت فیلم جهت پخش
  • 2- بررسی فیلم توسط کاکوفیلم
  • 3- جلسه با فیلمساز ( ارائه پیش بینی ها و پیشنهادات به فیلمساز)
  • 4- عقد قرارداد
  • 5-آماده کردن و جمع اوری موارد تبلیغاتی و موردنیاز پخش فیلم
  • 6-شروع پخش فیلم
  • 7-گزارش دهی دوره ای طبق توافق به فیلمساز