کاکو فیلم مرجع مستقل تولید و پخش فیلم کوتاه
این نهاد متشکل از فیلمسازانی ست که همدلانه همت گماشته اند تا قدمی هرچند کوچک اما مؤثر در جهت سازماندهی ، تسهیل و بهبود فرآیند تولید و پخش فیلم کوتاه بردارند.

تولید فیلم

پخش فیلم

فیلمنامه

حمایت مالی

رویدادها

تولیدات ما

درباره ما

شما برای فیلمسازی دیگر تنها نخواهید بود.